Tài liệu kỹ thuật
 

Để có thể khôi phục mật khẩu qua ứng dụng Hik-Connect thì thiết bị của khách hàng cần đáp ứng các điều kiện sau:
– Đầu ghi phải đang được thêm trong tài khoản Hik-Connect của người sử dụng
– Đầu ghi phải đang sử dụng firmware v4.21.100 thuộc các seri 71xx, 72xxHQ(HU)-K và các đầu ghi dòng HG với firmware v4.30.110
>>> Chi tiết các mã và link download hiện tại đang được hỗ trợ và firmware:

SeriesModelFirmVersion
72HT-KDS-7204HTHI-K1(S)https://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200307
DS-7204HTHI-K2(S)https://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200307
DS-7208HTHI-K2(S)https://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200307
DS-7208HTHI-K2https://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200307
DS-7204HTHI-K1https://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200307
72HU-KDS-7204HUHI-K2https://bit.ly/36EdlWGV4.21.100 build 200307
DS-7204HUHI-K1(S)https://bit.ly/36EdlWGV4.21.100 build 200307
DS-7204HUHI-K2(S)https://bit.ly/36EdlWGV4.21.100 build 200307
DS-7204HUHI-K1/Ehttps://bit.ly/36EdlWGV4.21.100 build 200307
DS-7204HUHI-K1https://bit.ly/36EdlWGV4.21.100 build 200307
DS-7204HUHI-K1/Phttps://bit.ly/36EdlWGV4.21.100 build 200307
DS-7208HUHI-K2https://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200307
DS-7216HUHI-K2https://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200307
DS-7208HUHI-K1(S)https://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200307
DS-7208HUHI-K2(S)https://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200307
DS-7216HUHI-K2(S)https://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200307
DS-7208HUHI-K1/E(S)https://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200307
DS-7208HUHI-K1https://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200307
DS-7216HUHI-K2/Phttps://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200307
DS-7208HUHI-K2/Phttps://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200307
71HU-KDS-7108HUHI-K1https://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200307
DS-7108HUHI-K1(S)https://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200307
DS-7104HUHI-K1(S)https://bit.ly/36EdlWGV4.21.100 build 200307
DS-7104HUHI-K1https://bit.ly/36EdlWGV4.21.100 build 200307
72HQ-KDS-7208HQHI-K1https://bit.ly/36EdlWGV4.21.100 build 200307
DS-7208HQHI-K2https://bit.ly/36EdlWGV4.21.100 build 200307
DS-7208HQHI-K1(S)https://bit.ly/36EdlWGV4.21.100 build 200307
DS-7208HQHI-K2(S)https://bit.ly/36EdlWGV4.21.100 build 200307
DS-7208HQHI-K1/Ehttps://bit.ly/36EdlWGV4.21.100 build 200307
DS-7204HQHI-K1/E(S)https://bit.ly/36EdlWGV4.21.100 build 200307
DS-7204HQHI-K1/Ehttps://bit.ly/36EdlWGV4.21.100 build 200307
DS-7204HQHI-K1(S)https://bit.ly/36EdlWGV4.21.100 build 200307
DS-7204HQHI-K1https://bit.ly/36EdlWGV4.21.100 build 200307
DS-7208HQHI-K2/Phttps://bit.ly/36EdlWGV4.21.100 build 200307
DS-7204HQHI-K1/Phttps://bit.ly/36EdlWGV4.21.100 build 200307
DS-7216HQHI-K2https://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200307
DS-7216HQHI-K1(S)https://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200307
DS-7216HQHI-K2(S)https://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200307
DS-7216HQHI-K1/E(S)https://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200307
DS-7216HQHI-K1https://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200308
DS-7216HQHI-K2/Phttps://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200309
DS-7232HQHI-K2https://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200307
DS-7224HQHI-K2https://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200310
DS-7204HQHI-K1/P(B)https://bit.ly/2zGlvSnV4.21.100 build 200307
DS-7204HQHI-K1(B)https://bit.ly/2zGlvSnV4.21.100 build 200311
71HQ-KDS-7116HQHI-K1https://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200307
DS-7116HQHI-K1(S)https://bit.ly/2Xe5TOMV4.21.100 build 200307
DS-7104HQHI-K1https://bit.ly/36EdlWGV4.21.100 build 200307
DS-7104HQHI-K1(S)https://bit.ly/36EdlWGV4.21.100 build 200307
DS-7108HQHI-K1(S)https://bit.ly/36EdlWGV4.21.100 build 200307
DS-7108HQHI-K1https://bit.ly/36EdlWGV4.21.100 build 200307
DS-7104HQHI-K1(B)https://bit.ly/2zGlvSnV4.21.100 build 200307
72HG-KDS-7224HGHI-K2V4.30.110 build 200422
DS-7232HGHI-K2V4.30.110 build 200422
DS-7216HGHI-K2(S)https://bit.ly/3cfiF3QV4.30.110 build 200422
DS-7216HGHI-K1(S)https://bit.ly/3cfiF3QV4.30.110 build 200422
72HG-FDS-7216HGHI-F1https://bit.ly/2Mbj3G1V4.30.110 build 200422
DS-7216HGHI-F2https://bit.ly/2Mbj3G1V4.30.110 build 200422
DS-7208HGHI-F1/N(S)https://bit.ly/3deSmfEV4.30.110 build 200422
DS-7208HGHI-F1/Nhttps://bit.ly/3deSmfEV4.30.110 build 200422
DS-7216HGHI-F1/Nhttps://bit.ly/3dh17WoV4.30.110 build 200422
DS-7208HGHI-F2https://bit.ly/3dh17WoV4.30.110 build 200422
DS-7208HGHI-F1https://bit.ly/3dh17WoV4.30.110 build 200422
DS-7204HGHI-F1/(S)https://bit.ly/2XGYfLTV4.30.110 build 200422
DS-7204HGHI-F1/Nhttps://bit.ly/2XGYfLTV4.30.110 build 200422
DS-7204HGHI-F1https://bit.ly/2XGYfLTV4.30.110 build 200422
71HG-FDS-7116HGHI-F1https://bit.ly/2Mbj3G1V4.30.110 build 200422
DS-7116HGHI-F1/Nhttps://bit.ly/3dh17WoV4.30.110 build 200422
DS-7108HGHI-F1https://bit.ly/3dh17WoV4.30.110 build 200422
DS-7104HGHI-F1/Nhttps://bit.ly/2XGYfLTV4.30.110 build 200422
DS-7104HGHI-F1/N (S)https://bit.ly/2XGYfLTV4.30.110 build 200422
DS-7104HGHI-F1https://bit.ly/2XGYfLTV4.30.110 build 200422
DS-7108HGHI-F1/N(S)https://bit.ly/3deSmfEV4.30.110 build 200422
DS-7108HGHI-F1/Nhttps://bit.ly/3deSmfEV4.30.110 build 200422
71HG-KDS-7116HGHI-K1(S)https://bit.ly/3cfiF3QV4.30.110 build 200422

– Ứng dụng Hik-Connect trên điện thoại phải là phiên bản mới nhất (V4.x.x)
Nếu điện thoại người sử dụng chưa được cập nhật phiên bản mới nhất hãy truy cập vào địa chỉ: https://appstore.hikvision.com/ để tải file app cài đặt cho điện thoại.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN KHÔI PHỤC MẬT KHẨU

Bước 1: Chọn khôi phục mật khẩu qua Hik-Connect

Bước 2: Lấy mã xác nhận và tạo mật khẩu mới

Trên điện thoại sau khi chọn Cài đặt lại Mật khẩu Thiết bị, điện thoại sẽ yêu cầu cấp quyền cho Hik-Connect sử dụng camera để quét mã QR trên màn hình hiển thị của đầu ghi, sau khi quét mã QR điện thoại sẽ hiển thị mã xác nhận để khôi phục lại mật khẩu: