Tài liệu kỹ thuật
 

Đào tạo chuyên sâu về dịch vụ Hik-Connect (update ngày 27.3.2017): Download tại đây 
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng dịch vụ Hik-Connect (tài liệu biên soạn bởi Phương Việt) Xem tại đây