Download
Firmware đầu ghi 71 72-HGHI-Ex-Fx V3.4.1
Tổng hợp firmware dòng đầu ghi DVR Turbo 3.0Download firmware   cho dòng đầu ghi 71 72 HGHI Ex Fx V3.4.1...